بی عنوان

30 خرداد 1397بد نگوییم به مهتاب

اگر تب داریمآن که دشنام می دهد و می دانم چه کسی است لابد در تنگنای روحی ومصایب دست و پا می زند. وگرنه بعید می دانم درونش آن قدر تیره شده باشد که گریبانش را از چنگ وجدان رها کرده باشد. 

وقت و عمر  را به ناسزا نیالاییم. از این درشتی هیچ عایدمان نمی شود جز درونی شکسته و خجلتی که بر سر ما سایه می افکند. 

به جای این می توانیم کتاب بخوانیم. ورزش کنیم. موسیقی گوش دهیم و چشمها را به سوی زیبای غروب بگشاییم.