X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ما دچار حاکمانی شده ایم که نمی دانند مشکل ما چیست

5 اردیبهشت 1397در باب شکاف میان مساله های جامعه و حاکمیت


یکی از ستون های اساسی که خیمه ی سیاستِ موفق و جامعه ی رشد یافته را نگاه می دارد، این است که شهروندان و حاکمان(به اجمال)، بر سر این که چه چیزی مسئله و یا مشکل است توافق داشته باشند. نگاه زبردستان و زیردستان به یک نقطه دوخته شده باشد. 


وقتی به وضعیت خویش می نگریم درمی یابیم که ما شهروندان، از چیرهایی رنج می بریم و آن ها را مسئله ی خودمان می دانیم که حاکمان و تصمیم گیران اصلی حاکمیت سیاسی، آن ها را دست کم در عمل، مسئله نمی دانند، چندان بدان رغبت نشان نمی دهند و نگاه شان به جاهای دیگر برده شده است. همین گسست و فاصله ی میان مسئله شناسی ما، مبدا و مبنای همه ی اشکالات بعدی است.  از این رو، اولین و ضروری ترین راه اصلاح و گشایش بن بست ها این است که گسست مسئله شناسی میان برتخت نشستگان قدرت و ما بر گلیم نشستگان جامعه، کاهش یابد. 


حاکمان، خود را باید موظف بدانند آن چه را آحاد جامعه مسئله می دانند، مسئله ی خودشان بدانند. زیرا حاکمان به منزله ی  پیمان کارانی هستند که مردم، آنها را برای اجرای پروژه هایی استخدام کرده اند. تا چنین نشود، امید گشایشی نیست و کورسویی از امید هم نخواهد تابید.