X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

جبران ناممکن است

20 آذر 1395


امروز، بی جهت، به یاد گنجشکی افتادم که در زمان کودکی ام گرفتم. 

می خواستم ببنم اگر موی سرش را کوتاه کنم چه شکلی می شود. قیچی را برداشتم و با احتیاط، موی روی سرش را چیدم. اما دیدم که پوست سرش را با قیچی کنده بودم.  همان زمان و اینک پس از دهه ها که از ان می گذرد، روحم را آزار داد. شیطنتی در 12 سالگی، امروز یقیه ی ذهنم را گرفت. کاری که نباید، و نمی خواستم، اما شد.  چقدر از کارهای ما از این دست اند. نمی خواهیم، اما می شود. خاطراتی که می آیند و می روند، ئ ما گاهی دستخوش عواطفی هستیم که دیگر حتی در یاد  زندگی هم نمانده است. 

  

فعل تمام می شود. می شود برای اتمام  فعل مان، دقیقه و بلکه ثانیه  معلوم کنیم اما نتایج و آثار آن، هیچ معلوم نیست تا کی ادامه می یابد. شاید چیزی شبیه "خالدین فیهاابدا"  است.  اثر یک فعل، همواره می ماند. گاهی لبخندی بر لبان می نشاند و ابتهاجی بر دل، گاهی حرنی در عمق جان و شرمندگی در نهاد آدمی. 


به نظرم آدمیان هفت چیز را کمتر می دانند:

1...نمی دانند نتایج فعل را فاعل مشخص نمی کند. فعلی که از فاعل صادر می شود دیگر به اختیار فاعل نیست. ان فعل حیات مستقل می یابد و فاعل را اسیر خود می کند.

2... نمی دانند  آثار و نتایج فعل، صرفا آثار بی واسطه نیست. فعل ما  در روح و روان دیگری و در هستی، موج ایجاد می کند. شبیه سنگی که در استخری آرام پرتاب می کنیم. آب موج بر می دارد و تا لیه ی استخر پیش می رود. اتفاقا نتایج با واسطه ی فعل، بسی بیشتر از نتایج بی واسطه ی آن است. 

3.. نمی دانند  هر فعلی، علاوه بر آثار و نتایج آشکار، نتایج پنهان هم  دارد.

4.. نمی دانند آثار و نتایج فعل، صرفا به اکنون خلاصه نمی شود. بلکه آثار فعل ما، هم در زمان کوتاه و هم زمان های بلند و بلندتر، درج می شود

5... و نمی دانند یکی از نتایج فعل، انعکاس آن بر روی روان فاعل است. تا هر وقت دیگر، فاعل را آزار می دهد. 

6...و نمی دانند... فقط نیت خوب کافی نیست، کنش هم باید اخلاقی باشد

7...و در نهایت نمی دانند، برخی آثار و نتایج را ترمیمی نیست. 


بی آن که دلایلم را بیاورم، معتقدم، جبران ناممکن است.