X
تبلیغات
زولا

پرسش 2

13 آذر 1395می خواهم پرسشی را مطرح کنم که چندی است به آن می اندیشم. اما برای طرح این پرسش اجازه می خواهم به عنوان مقدمه، یک نکته و چند فرض را بیاورم که در این پرسش، بدیهی انگاشته می شود. به سخن دیگر برای این که بخواهیم پرسش را واکاوی کنیم ضرورت دارد  پیش فرض های پیشینی این پرسش را بدانیم و عجالتا آن ها را در پرانتز بگذاریم. تا ببینیم آیا می توان سازگاری میان این پیش فرض ها و علم خدا برقرار کنیم یا خیر؟

پیش فرض ها عبارت است از:

1.  خدا وجود دارد

2. خدا متشخص است

3.  خدای متشخص و انسان وار است

4.  خدا متشخص انسان وار، اما عالم به همه چیز است


اما نکته:

ما انسان ها دست کم از سه طریق جهان را می فهمیم

1. از طریق حواس پنجگانه ( مثلا زبری و نرمی این  میز را با حواسم می فهمم)

2. فهم گزاره ای (مانند این که می دانم آب در صد درجه بجوش می آید زیرا این را معلم علوم ما به ما یاد داده است)

3.  فهم بی واسطه ( مانند این که دندانم درد می کند و من می فهمم درد یعنی چه.) این فهم تماما و مطلقا به دلیل تجربه ی شخصی است و از این رو تجربه ی بی واسطه، شرط این گونه ادراک است. ادراک من از درد و از شادی از آن روست که آن را تجربه کرده ام. اگر در تمام عمر هیچ دردی به من نرسیده باشد، نمی توانم ادراکی از این پدیده داشته باشم


اما پرسش:

خداوند چگونه درد و رنج آدمی را می فهمد؟

خدایی که خودش دردی نکشیده و رنجی را تجربه نکرده باشد، چگونه می تواند درد ورنج را ادراک کند و بداند که آدمی وقتی می گوید درد دارم یعنی چه. و وقتی می گوید از این رنج دارم مچاله می شوم، او دارد از چه چیزی سخن می گوید.

برای آن کس که خدای ابن عربی دارد و خدای اسپنوزا و خدای وحدت وجودی، این پرسش، سالبه به انتفای موضوع است. اما برای آن کس که خدایش متشخص انسان وار است یک مسئله است. او چگونه می تواند به این پرسش پاسخ دهد، آن گونه که توازن و سازگاری اندیشه اش به هم نریزد؟دقیقا می خواهم بدانم خدا وقتی از عذاب و خوف و حزن و.... سخن می گوید، این خوف و درد و رنج را چگونه می فهمد بدون آن که آن را تجربه کرده باشد.