X
تبلیغات
زولا

پرسش 1

30 آبان 1395


چند  روزی است به این پرسش می اندیشم که:

چه عللی سبب شده است جمعیت قابل توجهی، مشتاق پیاده روی در اربعین هستند و در این مراسم شرکت می کنند؟


علت یابی آن، فارغ از این که با آن همراه باشیم یا نباشیم، موضوع پراهمیتی است. 

در تاملاتم در این باب، به هشت عامل رسیدم. هشت عامل به منزله ی فرضیاتی که باید آن ها را به صورت تجربی سنجش کنم.

و چقدر افسوس خوردم که دیر به این پرسش رسیدم. اگر چند ماه قبل پرسش از چرایی مراسم اربعین برایم مطرح شده بود، با  یک برنامه ی پژوهشی در این پیاده روی شرکت می کردم و طی مشاهده مشارکتی، داده های عینی و انضمامی تری را جمع آوری می کردم... 

عمری باشد و حوصله ای، سال بعد حتما خوام رفت و از نزدیک این پدیده را خواهم دید