X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تأملات (1)

25 مهر 1395


وقتی پیامبر در مکه رسالتش آغاز شد، مردم آن سرزمین، پرستش می کردند. خدایان داشتند. آنها حتی چند خدا را می پرستیدند. با موضوعات دین بیگانه نبودند. از این رو بود که سخنان پیامبر برای شان آشنا بود...در شهر مکه ( قبل از اسلام )، سه خدای مونث محل عبادت بوده است :لات ، منات ،  عزی .  به این سه بت، بنات الله نیز میگفتند... یعنی قبل از ورود اسلام نیز، مردم الله را می شناختند


پیامبر،  خدا را برای مردم نیاورد. دین را و پرستش را نیاورد. اینها که به وفور و فراوانی رایج بود. خدایان بودند. پرستش ها هم بود... پیامبر که آمد ... توحید را آورد. پیام ضمنی اش  این بود که می خواهم شما را از این همه خدایان رها کنم. از این همه پرستش ها... 

و می خواست مردم خدایان را رها کنند و تنها یک خدا را بپرستند. در واقع به نظرم پیامبر، دو کار کرد...یکی این که از بارهای سنگین پرستیدن ها و شعایر دینی و .... بشدت کم کرد. مردم را از زیر بار این همه خدا نجات داد... دوم این که به پرستش های شان جهت و وحدت بخشید ...

پیامبر نگران بی دین شدن و بی خدا شدن مردم نبود ... برعکس، مسئله هایش این همه خدایی بود. .از این جهت پیامبر، پیامبر رهایی بود. ما هم بیش از آن که نگران بیخدایی شدن باشیم باید نگران ظهورخدایان باشیم. خدایی در قامت انسان، در شمایل پول، قدرت، ریاست، و......امروزه ما هم نیازمند ندای توحید هستیم تا از این همه سنگینی بار پرستش های خسته کننده رها شویم... ما دچار  خدایان شده ایم. 


پرستش چیست؟

یکی از معانی و مصادیق  پرستش: 

اطاعت بی چون و چرا و مطلق از انسانی دیگر است

خویش را در برابر او وانهادن و از میان بردن است

سخنانش را وحی منزل دانستن است

خود را و دیگران را قربانی او کردن است

او را محور عالم دانستن است

در برابرش سرخم کردن استنقد چیست؟

نقد، مقاومت در برابر پرستیدن انسان دیگر  است. 

نقد ،‌نقطه ی رهایی از اطاعت مطلق و پذیرش بی چون و چرای سخنان این و آن است...

نقد ، تنها یک مهارت نیست، فضیلت رهایی است

نقد ، راه برون رفت از پرستش خدایان را به ما نشان می دهد.